Ontwerp je eigen leven

Coaching en training voor (zelfsturende) teams en maatschappen

Samenwerken is als een orkest wat samen een muziekstuk ter gehore brengt. Je hebt allemaal je eigen partij, je eigen specialiteit of specialisme en samen werken jullie aan een mooi geluid waar jullie allemaal blij van worden. Een orkest heeft een dirigent nodig die ondersteunt, ingrijpt of aanwijzingen geeft waar dat nodig is. Samen brengen jullie het orkest naar een hoger niveau van functioneren, naar synergie!

Samenwerken betekent samen een doel hebben en dat nastreven. Allemaal weten wat dit doel precies betekent en wat ieder zijn aandeel daarin is. Iedereen doet individueel zijn of haar deel en samen dragen jullie de verantwoordelijkheid voor het bereiken van een hoger doel. Wat dat doel is, hoe iedereen daar op zijn/haar eigen manier aan bijdraagt, dat verschilt per setting.

Samenwerken betekent elkaar kunnen vertrouwen, dat ieder zijn/haar verantwoordelijkheid neemt, zich tevens inzet voor een gezamenlijk doel, communicatie, afstemming, collegialiteit. Maar wat betekent dat precies en hoe geven we daar allemaal op onze eigen manier invulling aan. En op zo’n manier dat er én ruimte is voor onze eigen taken of specialiteiten én er aandacht en inzet is voor een gezamenlijk deel.
In een goede samenwerking vind je het leuk om deel uit te maken van dat team en kunnen er zelfs vriendschappen ontstaan.

Als er geen duidelijkheid is over wat we precies verstaan onder en hoe we invulling geven aan thema’s als verantwoordelijkheid, vertrouwen, communicatie en collegialiteit, dan kan dit een verstoring geven in de samenwerking en de sfeer ten nadele beïnvloeden.

Er kunnen zich verschillende scenario’s voordoen binnen een (zelfsturend) team of maatschap:
1.  Er is gedoe
2.  Er is geen gedoe en dat willen jullie graag zo houden, jullie willen door blijven groeien en bestendigen
     als team
3. Jullie worden een zelfsturend team

  1. Waar er “gedoe” is:

Een training en coaching voor teams en maatschappen die open staan voor verandering, voor verbetering van de samenwerking en communicatie. Wat is er precies aan de hand, wat is het probleem? Laten we kijken hoe de samenwerking en communicatie verloopt. Wat kunnen we van de situatie leren om het tij te keren. Voor de problemen die er op dit moment zijn, maar ook het overzicht hebben voor de lange termijn. Om de afstemming, de samenwerking en communicatie voor nu en in de toekomst weer zo optimaal mogelijk te laten verlopen en een prettige, respectvolle en transparante werksfeer te creëren.

Welke oplossing uiteindelijk gevonden gaat worden, ze gaat alleen werken als alle betrokkenen zich weer prettig erbij gaan voelen, er achter staan, eigenaarschap nemen. Een van bovenaf opgelegde structuur waar we in vredesnaam maar ja tegen zeggen om van het gezeik af te zijn is een wankele basis voor de toekomst.

Allereerst kijken we met z’n allen wat er precies aan de hand is.
Waar zijn er gemeenschappelijkheden, waar vinden jullie elkaar.
Waar zijn er verschillen in mening, visie, beleving.
En waar ontstaan er knelpunten.
Worden er aannames gedaan, waar ontstaan er misverstanden en welke betekenis en waarde geven jullie ergens aan?

Een verschil van mening hoeft niet altijd voor een knelpunt zorgen, maar waar gebeurt dat wel en wat gebeurt daar dan precies. En hoe voorkom je dat een verschil van mening een knelpunt wordt.

Wat is hiervoor nodig:
–  Nieuwsgierigheid
–  vertrouwen in elkaars welwillendheid
–  Herkenning dat iedereen vanuit enthousiasme voor dit vak gekozen heeft
–  Communicatie
–  Verantwoordelijkheid
–  Respect
–  Transparantie
–  Vanuit een abstracter niveau naar de situatie kijken

Vanuit een abstracter niveau, een metaniveau kijken betekent dat je niet in de emotie zit, maar er naar kijkt. Welke emoties speler er in dit proces een rol en hoe stap je daar uit. Wat gaat er mis als emoties erin sluipen?
Het plaatje steeds meer helder krijgen, kunnen benoemen waar je tegen aan loopt of wat je dwars zit, zonder in wijzende vingers of verwijten te belanden.

Zodat je zonder oordeel naar de situatie kijkt, hem onderzoekt, een probleemdefinitie kunt formuleren en van daaruit oplossingsstrategieën kunt bedenken.

Afhankelijk van de situatie en de vraagstukken die er zijn, is individuele coaching, groepstraining over specifieke onderwerpen en/of communicatietraining mogelijk. Vaak is het belangrijk om bij thema’s als verantwoordelijkheid, vertrouwen, communicatie en afstemming met elkaar stil te staan. Tevens te bekijken, vanuit een metaniveau, hoe de problemen die er zijn, zijn ontstaan. Hoe deze verbetert kunnen worden voor iedereen, op een duurzame, constructieve manier.

Dit wordt verder uitgewerkt zodat er een eenduidig beeld ontstaat, waar iedereen achter staat. Tevens wordt er geoefend en gereflecteerd om dit in de praktijk toe te passen.

  1. Teams die goed functioneren en “gedoe” willen voorkomen:

Bij een goede samenwerking ontstaat er synergie. Het geheel is meer dan de som der delen.
Iedereen gaat met plezier naar zijn werk en verlaat tevreden weer het pand.

Om dit te behouden is het goed om hier aan te blijven werken. Om af en toe stil te staan bij vanzelfsprekendheden of oog te houden voor momenten waarop het ergens knarst. Gewoontes, automatismen, groepscultuur, houdingen en vaststellingen. Door hierbij stil te staan en ze te onderzoeken kun je ze aanscherpen, verbeteren of veranderen waar dit wenselijk of nodig is.

Thema’s waar je aan kunt denken zijn:
–  verantwoordelijkheid en betrokkenheid
–  loyaliteit en plichtsgevoel
–  collegialiteit en samenwerking
–  een goede balans tussen werk en privé
–  elkaar begrijpen; misverstanden, aannames, vaststellingen voorkomen of uitzoeken
–  iets bedoelen; hoe maak je je boodschap naar jezelf en naar de ander duidelijk en
    hoe breng je hem goed over.
–  regie over emoties van jezelf en van een ander

Door met elkaar stil te staan bij een thema kun je er vanuit een metaniveau naar kijken. Even uit de waan en hectiek van alle dag en vanuit stilstand onderzoeken wat dit precies is en hoe een ieder hierin functioneert.

Vanuit nieuwsgierigheid en welwillendheid het samen eens worden. Hierdoor ontstaat er meer bewegingsvrijheid, plezier, openheid, vriendschappelijke relaties, nieuwe mogelijkheden en nieuwe vaardigheden.

Door dit als team samen te doen kun je jezelf, elkaar en het functioneren als team versterken. En aangezien jullie allemaal onderdeel uitmaken van dit team groeien jullie er allemaal door!

  1. Voor zelfsturende teams

Een zelfsturend team is een team wat alles zelf gaat regelen en op zich gaat nemen. Jullie moeten de taken samen verdelen zodat iedereen een stukje op zich neemt en alle taken verdeeld zijn en gedaan worden. Dit vraagt een goede afstemming, communicatie en het gezamenlijk nemen van de verantwoordelijkheid.

Het liefst is er in een zelfsturend team ook een leider. Iemand die in de gaten houdt dat alles goed verloopt, eerlijk wordt verdeeld en iedereen doet wat is afgesproken.

Als zelfsturend team is het soms ineens een hele andere manier van communiceren met elkaar. Je zult elkaar via een directe weg op zaken aan moeten spreken of samen de problemen oplossen. Er is geen leidinggevende die dat voor jullie doet. Die zal er misschien wel zijn en meehelpen, maar het meeste moeten jullie zelf gaan doen.

Dat is voor de één gemakkelijker dan voor de ander. Niet iedereen durft of weet een ander aan te spreken. Of durft zich te profileren. Sommige mensen willen té graag helpen en lopen zichzelf voorbij. Er kunnen allerlei dynamieken gaan spelen en het is belangrijk die vroegtijdig te kunnen herkennen en er op een goede manier mee om te gaan.

In deze training bespreken we en oefenen we in de basisaspecten die belangrijk zijn in samenwerking:
– openheid
– vertrouwen
– communicatie
– emoties
– vanuit een metaniveau functioneren ipv ergens midden in vast komen te zitten
– elkaar begrijpen; misverstanden, aannames, vaststellingen voorkomen of uitzoeken
– iets bedoelen; hoe maak je je boodschap naar jezelf en naar de ander duidelijk en
   hoe breng je hem goed over.

Door hier in openheid en vertrouwen samen in te leren kun je elkaar ook helpen. Ontstaat er duidelijkheid in de groep en ook begrip en respect. Ieder mag op zijn of haar eigen gebied iets leren en door dit samen te doen kunnen jullie jezelf en elkaar helpen naar een krachtig, goed functionerend en gezellig team!

Coaching of training voor teams is altijd een maattraject. Voor meer informatie of een vrijblijvend, orriëntend kennismakingsgesprek, neem gerust contact op via 06-49211815 of stuur een mail naar heleenelfrink@gmail.com


“Coming together is a beginning, staying together is progress, and working together is success.” – Henry Ford

css.php